Aktuali informacija

Tarpininkų sąrašas

Arbitrų sąrašas

Arbitrų sąrašo pakeitimas

Socialinio dialogo tyrimai

Socialinio dialogo kokybės ir plėtros Lietuvoje vertinimas

Socialinio dialogo kokybės ir plėtros Lietuvoje vertinimas | 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje (esinvesticijos.lt)

 

 

Šakos ir teritorinės darbo ir socialinių reikalų tarybos

Susitarimų tarp socialinių partnerių pagrindu gali būti steigiamos dvišalės ir trišalės darbo ir socialinių reikalų tarybos užimtumo, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitais darbo ir su jais susijusiems klausimams nagrinėti ir spręsti lygiateisio socialinio bendradarbiavimo pagrindu (DK 184 str. 1 d.).

Dvišalės ir trišalės darbo ir socialinių reikalų tarybos gali būti steigiamos šakos ir teritoriniu socialinės partnerystės lygmenimis (DK 184 str. 2 d.).

2019 m. gegužės mėnesį surinkta informacija apie regionuose veikiančias dvišales ir (arba) trišales tarybas. Trišalės tarybos yra įsteigtos 9 miesto ir (arba) rajono savivaldybėse.

Eil. nr.

Savivaldybė

Trišalės ir (arba) dvišalės tarybos pavadinimas

1.

Anykščių rajono savivaldybė

Anykščių rajono trišalė taryba

2.

Kauno miesto savivaldybė

Kauno miesto trišalė taryba

Daugiau informacijos galima rasti čia - http://www.kaunas.lt/taryba/tarybos-nariai/nuolatines-komisijos-tarybos-ir-darbo-grupes/trisale-taryba/ 

3.

Kauno rajono savivaldybė

Kauno rajono trišalė taryba

Daugiau informacijos galima rasti čia - https://www.krs.lt/savivaldybe/taryba/fondai-ir-tarybos/kauno-rajono-tri%C5%A1al%C4%97-taryba/ 

4.

Mažeikių rajono savivaldybė

Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių rajono verslininkų asociacijos ir Žemaitijos regiono Mažeikių rajono profesinių sąjungų centro trišalė taryba

5.

Radviliškio rajono savivaldybė

Radviliškio rajono trišalė taryba

Daugiau nformacijos galima rasti čia - https://radviliskis.lt/Komisijos652 

6.

Šiaulių miesto savivaldybė

Šiaulių miesto trišalė taryba šiuo metu veiklos nevykdo

7.

Ukmergės rajono savivaldybė

Ukmergės rajono savivaldybės trišalė taryba

 8.

Utenos rajono savivaldybė

Utenos rajono Trišalė taryba

Daugiau informacijos galima rasti čia - https://www.utena.lt/index.php/lt/utenos-rajono-trisale-taryba 

Kitos dvišalės ir (arba) trišalės tarybos

Trišalė taryba prie Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Trišalė taryba prie Užimtumo tarnybos –  iš vienodo skaičiaus lygiateisių profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų sudaryta institucija.

Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos veiklos tikslas – teikti siūlymus dėl Užimtumo tarnybos prioritetinių veiklos krypčių nustatymo, užimtumo didinimo programų rengimo tikslingumo, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo, darbo rinkos paslaugų teikimo ir veiklos efektyvumo didinimo.

Daugiau informacijos galima rasti čia -

https://uzt.lt/struktura-ir-kontaktai-2/tarybos_komisijos_darbogrupes/ 

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba yra lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu sudaryta kolegiali institucija, nagrinėjanti ir priimanti sprendimus socialinio draudimo politikos įgyvendinimo klausimais. Fondo tarybą sudaro 15 lygiateisių narių, atstovaujančių apdraustųjų asmenų interesus ginančioms organizacijoms, darbdavių organizacijoms ir valstybės institucijoms.

Daugiau informacijos galima rasti čia - https://www.sodra.lt/lt/situacijos/sodros-taryba 

Lietuvos švietimo taryba 

Lietuvos švietimo taryba yra visuomeninė taryba, užtikrinanti visuomenės dalyvavimą formuojant švietimo politiką ir priimant sprendimus. Tarybos kadencija – ketveri metai. Į Lietuvos švietimo tarybą savo atstovus skiria visuomeninės organizacijos, švietimo įstaigas vienijančios asociacijos, tėvų, mokinių ir profesinių sąjungų atstovai, darbdavių asociacijos, Seimo Švietimo ir mokslo komitetas bei švietimo, mokslo ir sporto ministras. Lietuvos švietimo tarybos nariai dirba savanoriškais pagrindais. 

Lietuvos kultūros taryba 

Lietuvos kultūros taryba yra įstaiga prie Kultūros ministerijos. Kultūros tarybos narius ir pirmininką tvirtina Vyriausybė. Kultūros tarybos narių rinkimai vyksta keliais etapais. Iš pradžių kultūros, meno, mokslo ir nepriklausomos organizacijos bei tautinių mažumų bendrijos turi deleguoti Lietuvos kultūros tarybos rinkėjus, jie išrenka 20 kandidatų į tarybos narius. Iš jų kultūros ministras kartu su Lietuvos kultūros ir meno taryba atrenka dešimt kandidatų ir teikia tarybos sudėtį tvirtinti Vyriausybei. Kultūros ministras taip pat teikia tvirtinti Vyriausybei Kultūros tarybos pirmininko kandidatūrą.                                                                                        Lietuvos kultūros tarybą iš  sudaro 11 asmenų.Tarybos narių kadencija trunka ketverius metus.Lietuvos kultūros taryba administruoja Kultūros rėmimo fondo bei kitas kultūros ir meno projektų daliniam finansavimui skiriamas lėšas.

Daugiau informacijos galima rasti čia - https://www.ltkt.lt/ 

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Savivaldybėje veikia Trišalė švietimo taryba. Į jos sudėtį įeina mokyklų vadovų atstovai, švietimo profesinių sąjungų ir savivaldybės administracijos atstovai.

Kalvarijos savivaldybė

Kalvarijos savivaldybėje yra Kalvarijos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba.

Marijampolės savivaldybė

Marijampolės savivaldybėje veikia Marijampolės savivaldybės trišalė švietimo taryba.

Pasvalio rajono savivaldybė

Pasvalio rajono savivaldybė  2014 m. delegavo savo atstovus į Trišalę švietimo tarybą.