Nuostatai

Lietuvos Respublikos trišalės tarybos nuostatai

Lietuvos Respublikos trišalė taryba

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus Darbo kodeksui, nuo 2018 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos trišalė taryba (Trišalė taryba) sudaroma ketverių metų kadencijai iš 21 nario (DK 185 str. 1 d.):

 • 7 nacionaliniu lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų deleguotų atstovų;
 • 7 nacionaliniu lygmeniu veikiančių darbdavių organizacijų deleguotų atstovų;
 • 7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės deleguotų atstovų.

Profesinių sąjungų organizacijos ir darbdavių organizacijos, pretenduojančios deleguoti savo atstovą į Trišalę tarybą, turi atitikti šiuos kriterijus (DK 185 str. 2 d.):

 • turi juridinio asmens statusą;
 • turi ne mažiau kaip 5 darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
 • veikia nepertraukiamai bent trejus metus;
 • yra tarptautinės profesinių sąjungų ar darbdavių organizacijos nariai;
 • dėl jų nėra galiojančio apkaltinamojo teismo nuosprendžio;
 • joms neiškelta bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais;
 • jos neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas arba dėl nesumokėtų mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ir jos nėra skolingos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
 • profesinių sąjungų organizacijos jungia ne mažiau kaip 0,5 procento Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal darbo sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nurodytais darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindais dirbančių asmenų, o darbdavių organizacijų nariai – darbdaviai – įdarbina ne mažiau kaip 3 procentus pagal darbo sutartį ar kitais Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nurodytais darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje dirbančių asmenų;
 • organizacijos struktūriniai padaliniai atstovauja skirtingų ekonominės veiklos sektorių darbuotojams arba organizacijos nariai veikia ne mažiau kaip 2/3 Lietuvos Respublikos apskričių teritorijų.

Trišalė taryba svarsto klausimus ir teikia išvadas ir pasiūlymus darbo, socialinės ir ekonominės politikos srityse ir dėl klausimų, kuriuos reikia apsvarstyti vadovaujantis Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos Nr. 144 „Dėl trišalių konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti“ nuostatomis (DK 185 str. 9 d.).

Tarybos pagrindinė veiklos forma yra posėdžiai. Tarybos pirmininkas šaukia Tarybos posėdžius ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, jeigu taryba nenusprendžia kitaip. Eiliniai tarybos posėdžiai paprastai organizuojami antradieniais. Tarybos pirmininko arba vienos šalies prašymu gali būti šaukiamas neeilinis posėdis.

 

Komisijos, komitetai, darbo grupės, veikiančios prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos

Darbo santykių komisija (komisijos nuostatai)

Darbo užmokesčio politikos komisija Kultūros komitetas (komiteto nuostatai)

Švietimo komitetas (komiteto nuostatai)

Kultūros komitetas (komiteto nuostatai)

Valstybės tarnautojų dvišalė komisija (komisijos nuostatai)

Socialinių partnerių kompetencijų ugdymo dvišalė komisija (komisijos nuostatai )